مشاوره قوانین کار،تامین اجتماعی

مشاوره قوانین کار،تامین اجتماعی , احرازسوابق،برقراری مستمری , بازنشستگی،اختلاف کارگر …

۶۶۰۸۹۱۷۲ ـ ۶۶۰۲۸۶۰۱


همشهری

موسسه بهین

موسسه بهین , مشاوره تلفنی رایگان , اختلاف کارگری - کارفرمایی , حوادث کار، کمیسیون پزشکی …

۰۹۱۲۴۹۶۲۰۶۳ و ۸۸۸۷۳۴۲۰


همشهری

موسسه بهین

موسسه بهین , مشاوره تلفنی رایگان , اختلاف کارگری - کارفرمایی , حوادث کار، کمیسیون پزشکی …

۰۹۱۲۴۹۶۲۰۶۳ و ۸۸۸۷۳۴۲۰


همشهری

مشاوره قوانین کار،تامین اجتماعی

مشاوره قوانین کار،تامین اجتماعی , احرازسوابق،برقراری مستمری , بازنشستگی،اختلاف کارگر …

۶۶۰۸۹۱۷۲ ـ ۶۶۰۲۸۶۰۱


همشهری

مشاوره و قبول دعاوی کارگر

مشاوره و قبول دعاوی کارگر , وکارفرما،قراردادکار،بیمه بیکاری , بازنشستگی واحرازسوابق،جرایم …

۰۹۳۰۱۴۵۳۱۸۴ ـ ۶۶۷۶۳۱۰۸


همشهری

روابط کار (مشاوره رایگان)

روابط کار (مشاوره رایگان) , اختلافات کارگروکارفرماتنظیم قرارداد , جرائم بیمه و دیوان …

۰۹۱۲۸۱۶۵۷۴۴ ـ ۶۶۵۹۶۲۳۸


همشهری

مشاوره،اختلاف کارگر و کارفرما

مشاوره،اختلاف کارگر و کارفرما , احراز سوابق،مستمری،بازنشستگی , تنظیم قرارداد،حوادث …

۰۹۱۲۵۶۲۴۵۴۹ - ۴۴۲۹۸۵۳۹


همشهری

مشاوره دعاوی کار

مشاوره دعاوی کار , تامین اجتماعی , و دیوان , تنظیم قراردادهای کار و پیمان , مشاوره تلفنی …

۰۹۱۲۰۶۱۲۵۷۹


همشهری

تخصصا دیوان عدالت اداری

تخصصا دیوان عدالت اداری , قراردادها،روابط کار،تامین اجتماعی , دعاوی حقوقی،جرائم مالیاتی …

۰۹۳۰۳۹۸۰۸۳۹ - ۴۴۲۳۶۲۴۸


همشهری

مشاوره،اختلاف کارگر و کارفرما

مشاوره،اختلاف کارگر و کارفرما , احراز سوابق،مستمری،بازنشستگی , تنظیم قرارداد،حوادث …

۰۹۱۲۵۶۲۴۵۴۹ - ۴۴۲۹۸۵۳۹


همشهری

موسسه بهین

موسسه بهین , مشاوره تلفنی رایگان , اختلاف کارگری - کارفرمایی , حوادث کار، کمیسیون پزشکی …

۰۹۱۲۴۹۶۲۰۶۳ و ۸۸۸۷۳۴۲۰


همشهری

مشاوره قوانین کار،تامین اجتماعی

مشاوره قوانین کار،تامین اجتماعی , احرازسوابق،برقراری مستمری , بازنشستگی،اختلاف کارگر …

۶۶۰۸۹۱۷۲ ـ ۶۶۰۲۸۶۰۱


همشهری

تخصصا دیوان عدالت اداری

تخصصا دیوان عدالت اداری , قراردادها،روابط کار،تامین اجتماعی , دعاوی حقوقی،جرائم مالیاتی …

۰۹۳۰۳۹۸۰۸۳۹ - ۴۴۲۳۶۲۴۸


همشهری

مشاوره قوانین کار،تامین اجتماعی

مشاوره قوانین کار،تامین اجتماعی , احرازسوابق،برقراری مستمری , بازنشستگی،اختلاف کارگر …

۶۶۰۸۹۱۷۲ ـ ۶۶۰۲۸۶۰۱


همشهری

مشاوره،اختلاف کارگر و کارفرما

مشاوره،اختلاف کارگر و کارفرما , احراز سوابق،مستمری،بازنشستگی , تنظیم قرارداد،حوادث …

۰۹۱۲۵۶۲۴۵۴۹ - ۴۴۲۹۸۵۳۹


همشهری

تخصصا دیوان عدالت اداری

تخصصا دیوان عدالت اداری , قراردادها،روابط کار،تامین اجتماعی , دعاوی حقوقی،جرائم مالیاتی …

۰۹۳۰۳۹۸۰۸۳۹ - ۴۴۲۳۶۲۴۸


همشهری

مشاوره دعاوی کار

مشاوره دعاوی کار , تامین اجتماعی , و دیوان , تنظیم قراردادهای کار و پیمان , مشاوره تلفنی …

۰۹۱۲۰۶۱۲۵۷۹


همشهری

مشاوره و قبول دعاوی کارگر

مشاوره و قبول دعاوی کارگر , وکارفرما،قراردادکار،بیمه بیکاری , بازنشستگی واحرازسوابق،جرایم …

۰۹۳۰۱۴۵۳۱۸۴ ـ ۶۶۷۶۳۱۰۸


همشهری

روابط کار (مشاوره رایگان)

روابط کار (مشاوره رایگان) , اختلافات کارگروکارفرماتنظیم قرارداد , جرائم بیمه و دیوان …

۰۹۱۲۸۱۶۵۷۴۴ ـ ۶۶۵۹۶۲۳۸


همشهری

موسسه بهین

موسسه بهین , مشاوره تلفنی رایگان , اختلاف کارگری - کارفرمایی , حوادث کار، کمیسیون پزشکی …

۰۹۱۲۴۹۶۲۰۶۳ و ۸۸۸۷۳۴۲۰


همشهری

تخصصا دیوان عدالت اداری

تخصصا دیوان عدالت اداری , قراردادها،روابط کار،تامین اجتماعی , دعاوی حقوقی،جرائم مالیاتی …

۰۹۳۰۳۹۸۰۸۳۹ - ۴۴۲۳۶۲۴۸


همشهری

موسسه بهین

موسسه بهین , مشاوره تلفنی رایگان , اختلاف کارگری - کارفرمایی , حوادث کار، کمیسیون پزشکی …

۰۹۱۲۴۹۶۲۰۶۳ و ۸۸۸۷۳۴۲۰


همشهری

مشاوره قوانین کار،تامین اجتماعی

مشاوره قوانین کار،تامین اجتماعی , احرازسوابق،برقراری مستمری , بازنشستگی،اختلاف کارگر …

۶۶۰۸۹۱۷۲ ـ ۶۶۰۲۸۶۰۱


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی