وکالت در دعاوی حقوقی ملکی

وکالت در دعاوی حقوقی ملکی , و خانواده - حق الوکاله پایان کار , و دعاوی کیفری

۰۹۱۲۴۲۲۴۰۹۵ - ۸۸۹۹۳۱۶۰


روزنامه همشهری

کلیه دعاوی ملکی

کلیه دعاوی ملکی , ثبتی -الزام تنظیم سند،سرقفلی , تخلیه و... توسط وکیل خانم وآقا

۰۹۳۳۷۰۹۳۳۸۵ - ۵۵۹۸۱۲۲۷


روزنامه همشهری

تخصصا سرقفلی

تخصصا سرقفلی , تخلیه و خلع ید , دیوان عالی کشور/منابع طبیعی , الزام به تنظیم سند , مشاوره …

۰۹۱۲۹۴۰۲۱۰۰ و ۷۷۰۹۳۷۸۹


روزنامه همشهری

تخصصاً دعاوی حقوقی و ملکی

تخصصاً دعاوی حقوقی و ملکی , مشاوره تلفنی رایگان , ( وکیل پایه یک خانم )

۰۹۱۲۳۹۶۴۵۶۴ - ۴۶۰۴۶۰۳۸


روزنامه همشهری

کلیه دعاوی ملکی

کلیه دعاوی ملکی , قرارداد مشارکت , سرقفلی - تخلیه , تنظیم سند و غیره ,

۰۹۱۲۲۹۰۱۷۰۲ ۴۴۹۵۲۷۸۲


روزنامه همشهری

وکالت دعاوی ملکی و اراضی

وکالت دعاوی ملکی و اراضی , به ویژه تجدیدنظرخواهی , اعاده دادرسی و فرجام

۲۶۴۰۵۵۰۹


روزنامه همشهری

تخصصا ملک

تخصصا ملک , واسناد تجاری(چک-سفته) , خلع ید - تخلیه - ارث , الزام به تنظیم - سرقفلی

۲۲۹۱۴۰۲۶ ۲۲۹۱۴۰۲۵ « مشاوره تلفني رايگان »


روزنامه همشهری

متخصص در کلیه دعاوی ملکی

متخصص در کلیه دعاوی ملکی , توسط قضات بازنشسته , و وکلای باسابقه - دفتر سعادت آباد

۰۹۱۲۲۶۰۳۹۰۸ و ۲۲۱۳۷۹۲۱


روزنامه همشهری

الزام به سند ، تخلیه

الزام به سند ، تخلیه , سرقفلی ، مشارکت

۰۹۱۹۲۲۲۲۰۱۷ ۶۶۱۲۴۲۴۶


روزنامه همشهری

تخصصا" ملکی

تخصصا" ملکی , الزام به تنظیم سند رسمی , تخلیه حق الوکاله پایان کار

۷۷۷۲۳۶۰۶


روزنامه همشهری

نگران هزینه نباشید

نگران هزینه نباشید , دعاوی ملک ، چک ، طلب , با اتکا به خدا , هرمشکلی حل می شود

۰۹۱۲۱۰۵۲۴۶۸ ۴۴۷۵۰۲۷۰


روزنامه همشهری

تخصصا دعاوی ملکی

تخصصا دعاوی ملکی , تجدیدنظر،اعاده دادرسی،ماده477 , مشاوره رایگان حق الوکاله اقساط …

۸۸۹۹۶۲۸۹


روزنامه همشهری

تخصصا ملکی

تخصصا ملکی , مشاوره تلفنی رایگان ,

۲۲۳۶۲۹۵۵


روزنامه همشهری

مشاوره و پذیرش دعاوی

مشاوره و پذیرش دعاوی , کیفری،حقوقی،خانوادگی،ثبتی وملکی

۰۹۱۲۳۴۷۹۱۶۶ ۷۷۵۳۹۷۱۳


روزنامه همشهری

کلیه دعاوی مالک و مستاجر

کلیه دعاوی مالک و مستاجر , دستور تخلیه و .... , حق الوکاله مناسب

۰۹۱۲۰۳۴۶۳۴۷ - ۴۴۳۸۳۵۶۴


روزنامه همشهری

فقط دعاوی ملکی

فقط دعاوی ملکی , تخلیه تجاری و مسکونی , « مشاوره تلفنی رایگان » , , …

۰۹۱۲۴۰۰۰۱۶۰ ۲۲۷۲۹۷۶۲


روزنامه همشهری

تخصصا ملکی

تخصصا ملکی , « دستور فروش ملک مشاع » , الزام به تنظیم سند رسمی و ...

۰۹۱۲۰۳۴۶۳۴۷ - ۴۴۳۸۳۵۶۴


روزنامه همشهری

تخصصاً دعاوی حقوقی و ملکی

تخصصاً دعاوی حقوقی و ملکی , مشاوره تلفنی رایگان , ( وکیل پایه یک خانم )

۰۹۱۲۳۹۶۴۵۶۴ - ۴۶۰۴۶۰۳۸


روزنامه همشهری

موسسه حقوقی

موسسه حقوقی , « راه عدالت و انصاف » , پرداخت حق الوکاله تماما اقساطی

۰۹۱۲۶۱۱۱۷۰۶ ـ ۸۸۹۴۱۳۷۴


روزنامه همشهری

تخصصا دعاوی ملکی

تخصصا دعاوی ملکی , سرقفلی،تخلیه،خلع ید،الزام به , تنظیم سند،امورشهرداری وثبتی

۰۹۱۲۴۱۶۱۵۷۹و۴۴۱۵۴۴۹۷


روزنامه همشهری

تخصصا ملکی

تخصصا ملکی , حق الوکاله اقساطی , توسط وکلای پایه یک مجرب

۰۹۱۲۳۱۰۵۹۶۶


روزنامه همشهری

تخصصا ملکی

تخصصا ملکی , مشاوره تلفنی رایگان ,

۲۲۳۶۲۹۵۵


روزنامه همشهری

تخصصا ملکی تنظیم سند

تخصصا ملکی تنظیم سند , خلع ید - سرقفلی - تخلیه , شهرداری - مالیاتی

۸۸۹۹۷۷۱۹


روزنامه همشهری

وکالت درکلیه دعاوی حقوقی

وکالت درکلیه دعاوی حقوقی , ملکی ،چک وسفته،کیفری وخانواده , توسط وکیل پایه یک دادگستری …

۰۹۱۲۳۳۹۹۹۶۷ و۸۸۹۵۵۴۱۷


روزنامه همشهری

قاضی باز نشسته

قاضی باز نشسته , دکترای حقوق , کیفری - حقوقی - خانواده , مشاوره تلفنی رایگان ,

شعبه مطهري ۲۲۷۰۲۸۲۷ مرکزي ۸۸۹۸۵۴۵۸


روزنامه همشهری

تخصصا دعاوی ملکی

تخصصا دعاوی ملکی , کیفری حقوقی , مشاوره تلفنی رایگان

۰۹۱۲۵۲۴۷۰۳۰ - ۲۶۳۲۲۹۴۳


روزنامه همشهری

وکالت در دعاوی حقوقی ملکی

وکالت در دعاوی حقوقی ملکی , و خانواده - حق الوکاله پایان کار , و دعاوی کیفری

۰۹۱۲۴۲۲۴۰۹۵ - ۸۸۹۹۳۱۶۰


روزنامه همشهری

چک - سفته - ملک

چک - سفته - ملک , خلع ید - تخلیه - ارث , الزام به تنظیم - سرقفلی , « مشاوره تلفنی رایگان »

۲۲۹۱۴۰۲۶ ۲۲۹۱۴۰۲۵


روزنامه همشهری

تخصصا ملکی

تخصصا ملکی , دکترای حقوق , حق الوکاله مناسب

۰۹۱۲۰۳۴۶۳۴۱ - ۴۴۳۸۶۵۸۷


روزنامه همشهری

فقط دعاوی ملکی

فقط دعاوی ملکی , تخلیه تجاری و مسکونی , « مشاوره تلفنی رایگان » , , …

۰۹۱۲۴۰۰۰۱۶۰ ۲۲۷۲۹۷۶۲


روزنامه همشهری

فقط مراحل واخواهی وتجدیدنظر

فقط مراحل واخواهی وتجدیدنظر , اعاده دادرسی وفرجام خواهی , (دیوان عالی کشور)

۲۶۴۰۵۵۰۹


روزنامه همشهری

تخصصا سرقفلی

تخصصا سرقفلی , تخلیه و خلع ید , دیوان عالی کشور/منابع طبیعی , الزام به تنظیم سند , مشاوره …

۰۹۱۲۹۴۰۲۱۰۰ و ۷۷۰۹۳۷۸۹


روزنامه همشهری

مشاوره و پذیرش دعاوی

مشاوره و پذیرش دعاوی , کیفری،حقوقی،خانوادگی،ثبتی وملکی

۰۹۱۲۳۴۷۹۱۶۶ ۷۷۵۳۹۷۱۳


روزنامه همشهری

کلیه دعاوی ملکی

کلیه دعاوی ملکی , قرارداد مشارکت , سرقفلی - تخلیه , تنظیم سند و غیره ,

۰۹۱۲۲۹۰۱۷۰۲ ۴۴۹۵۲۷۸۲


روزنامه همشهری

تخصصا ملکی

تخصصا ملکی , « دستور فروش ملک مشاع » , الزام به تنظیم سند رسمی و ...

۰۹۱۲۰۳۴۶۳۴۷ - ۴۴۳۸۳۵۶۴


روزنامه همشهری

تخصصا" ملکی

تخصصا" ملکی , الزام به تنظیم سند رسمی , تخلیه حق الوکاله پایان کار

۷۷۷۲۳۶۰۶


روزنامه همشهری

" تخصصا ملکی"

" تخصصا ملکی" , طرح دعوی دردادگاه های کیفری , حقوقی،بدوی،تجدیدنظر،دیوان , خلع ید-الزام …

۷۷۷۹۸۴۷۸


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی