آفتاب

منطق

منطق

نمایش ۱ تا 25 از ۳۸۹ مقاله


'منطق مظفر 'یکی از کتاب‌های درسی حوزه علمیه است که در نوشتار حاضر, مباحث آن به گونه فشرده و در قالب 344پرسش و پاسخ فراهم می‌آید .برخی از مباحث کتاب عبارت‌اند از' :تصور و تصدیق', 'دلالت', 'مفهوم مصداق', 'کلیات خمس', 'انواع تعریف', 'اقسام قضیه', 'موجهات', 'راه‌های استدلال ' و 'صناعات خمس .'

در این کتاب, مباحث اصلی منطق طی 6 فصل با این موضوعات به اختصار تشریح شده است: 'مباحث الفاظ', 'مباحث کلی', 'بحث معرف, به انضمام بحث تقسیم', 'قضایا و احکام آن', 'جهت و چگونگی تالیف آن' و 'صناعت خمس'. منطق گاه از معلوم تصوری به نام 'معرف' بحث می‌کند که به وسیله آن می‌توان به مجهول تصوری دست یافت, و گاه از معلوم تصدیقی به نام 'حجت' بحث می‌کند که به کمک آن می‌توا...این کتاب شرح و حاشیه ای است بر تهذیب تفتازانی که به زبان عربی نگاشته شده است . موضوع اصلی کتاب در باب علم منطق بوده مباحثی از این دست را شامل می شود: موضوع منطق , تصورات , مفرد و مرکب , کلی و جزئی , نوع , فصل , عرض عام , تصدیقات , انواع قیاس , استقرائ, تمثیل , و صناعات خمس .

در این کتاب به اجمال مباحث اصلی علم منطق با موضوعاتی از این قبیل ـ به زبان عربی ـ تبیین شده است: تصور, تصدیق, دلالت, انواع لفظ, انواع معنی, انواع مفهوم, کلیات خمس, استدلال, قضایا, اقسام شرطی, و شیوه‌های بحث علمی.کتاب در قالب هشتاد درس, ترجمه و تلخیصی از 'المنطق التعلیمی' نوشته 'عبدالجواد ابراهیمی' است که در آن سعی شده مباحث کلاسیک منطق (اعم از احادیث الفاظ و مباحث کلی) به زبان ساده بازگو شود.نگارنده در این کتاب, پس از اشاره ای کوتاه به تاریخچه, تعریف و فایده علم منطق و توضیح پاره ای از مفاهیم اصلی این علم, مبحث مغالطات را بررسی کرده است. 'مغالطه (سوفسطیقا) نام یکی از هشت رساله ای است که ارسطو تالیف کرد و بعدها درکنار هفت رساله دیگر در مجموعه ای که ارغنون نام گرفت, تنظیم شد. درتعریف مغالطه گفته اند: قیاسی است مرکب از وهمیات یا مشبهات, یا قیاس فاس...

در این کتاب, فصل‌های چهاردهم و شانزدهم تا هجدهم ویراست نهم و فصل‌های سیزدهم تا شانزدهم از ویراست هشتم کتاب 'درآمدی نو به منطق و فلسفه' به طبع رسیده است. 'در فصل اول مباحث متعددی از منطق سنتی توضیح داده شده است.... فصل دوم دربرگیرنده مباحثی در حیطه منطق استقرایی است.... فصل سوم به توضیح درباره نظام‌های اصل موضوعی می‌پردازد و آخرین فصل کتاب, توضیح مختصری را در...مطالب کتاب حاضر, برگرفته از فصل‌های اول تا ششم 'کتاب درآمدی نو به منطق و فلسفه (ویراست‌های هشتم و نهم)', حاوی مباحثی است برای آشنایی مخاطبان با نمادین سازی جمله‌ها, ساختن جداول ارزش و یافتن براهین منطق جمله‌ها. مباحث کتاب ذیل این عناوین به طبع رسیده است: 'نمادین سازی در منطق جمله‌ها', 'جداول ارزش', 'براهین', 'دلیل شرطی و برهان غیر مستقیم' و 'روش درخت‌های ارز...کتاب حاضر دربردارنده ترجمه فصل‌های هفتم تا سیزدهم کتاب 'درآمدی نو به منطق و فلسفه' از ویراست هشتم و نهم این کتاب است که طی آن مباحث منطق محمول‌ها به تفصیل توضیح داده است. عناوین مباحث کتاب بدین قرار است: 'نمادین سازی در منطق محمول‌ها', 'معناشناسی منطق محمول‌ها', 'براهین منطق محمول‌ها', 'منطق نسبت‌ها', 'مبنای منطقی نهفته در صورت بندی دقیق قواعد مربوط به سورها...مباحث کتاب به شیوه آموزش شامل سلسله درس‌هایی است در علم منطق که به زبان عربی نگاشته شده است. هر یک از درس‌های کتاب با پرسش‌هایی همراه است. پاره‌ای از مباحث کتاب بدین قرار است: اهمیت منطق, علم حضوری و حصولی, تصور و تصدیق, تصورات, اقسام دلالت, تقسیمات الفاظ, کلی و جزئی, کلیات خمسه, قضایا, تمثیل و استقرائ, اقسام قیاس, و ضاعات خمس.کتاب به دو بخش 'دروس منطق' و 'دروس فلسفه' تقسیم می‌شود. مقدمه‌ی اول شامل تعریف و موضوع منطق است که پس از آن ابواب منطق (اعم از تصورات و قضایا) موجهات, عکس مستوی و عکس نقیض, قیاس, صناعات خمس, و بحث از زمان تشریح شده است. دروس فلسفه نیز, علاوه بر مقدمه (جایگاه فلسفه و وحی و عرفان) شامل تعریف فلسفه, تقسیم حکمت و فلسفه, وجود و ماهیت, اصالت وجود, احوال جسم, علل و...در کتاب حاضر نخست قضیه صدق و کذب تعریف می‌شود و پس از آن نظریه((استراوسون)), در مورد صادق و کاذب نبودن برخی قضایا شرح و ارزیابی می‌گردد ;سپس در ادامه به اقسام قضایای حملی, قضایای شرطی متصله, قضایای شرطی منفصله و راه‌های دست‌یابی به کلیت در قضایا اشارتی می‌رود .((اقسام قضایا به لحاظ محمول)), ((مقایسه میان اقسام قضایا)), ((اقسام ضرورت)), ((معیار ضرورت و لزو...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۸۹ مقاله