آفتاب

واژه نامه های فلسفه

واژه نامه های فلسفه

نمایش ۱ تا 25 از ۱۳ مقاله
مجموعه حاضر در دو بخش اصلی تدوین یافته است .در بخش نخست, 73مفهوم اصلی و دشواری که در آثار مارکس آمده ـ به ترتیب حروف الفبا ـ در قالب 37مقاله, توضیح داده شده است .هر مدخل با عنوان‌های فارسی و آلمانی آغاز می‌شود .در بخش دوم ـ گاه‌نامه فلسفی مارکس ـ از رویدادهای مهم زندگی مارکس و آثار اصلی وی, عناوین مهم‌ترین آثاری که در قلمرو و شناخت اندیشه فلسفی مارکس منتش...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱۳ مقاله