بر اساس رأی صادره ازسوی مجمع عمومی بانک درجلسه مورخ بیست و هشتم آذر ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت و با مجوز حاصل از ماده ١٧ لایحه قانونی اداره امور بانک ها، بانک ملت از ادغام ١٠ بانک خصوصی قبل از انقلاب ایجاد گردید.‮‮ <br /> بانک ملت در حال حاضر با سرمایه 13,100 میلیارد ریال بعنوان یکی از بزرگترین بانک‌های کشور است که در چارچوب دولت جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نماید.