توسعه و ارتقا، تجارت الکترونیک انواع روش های تبلیغاتی