تجارت الکترونیکی و در پی آن اقتصاد الکترونیکی، در حال دگرگون ساختن تعاملات سنتی تجاری و بازرگانی کشورهای جهان است. این تکنولوژی با غلبه بر انحصار ناشی از دسترسی به اطلاعات و گسترش فضای رقابت، هر روز افق های تازه ای را در عرصه کار و فعالیت می گشاید. رشد فزاینده تجارت الکترونیکی، اکثر کشورهای جهان را وادار به تکاپو برای ایجاد سازگاری با این محیط جدید ساخته است. تعلل در این امر موجب از دست رفتن فرصتها، کاهش توان رقابت و بعضا موجب انزوای اقتصادی خواهد شد.