شرکت فرهنگی هنری سیمین خط با درک این مهم، تلاش گسترده در جهت حفظ ارزشهای سنتی این هنر و تبیین و ترویج اصول و معیارهای کاربردی و علمی خط و خوشنویسی ایران دارد. این شرکت که با در اختیار داشتن مجموعه ای مجرب سالها د راین زمینه به تحقیق و پژوهش مشغولند و در جهت آموزش و ترویج این هنر ارزشمند، گامهایی در خور نیز برداشته است.