ماهنامه فرهنگی کودکان ایران شامل مسابقه، نقاشی، سرگرمی، آرشیو و غیره می‌باشد.