این سایت اطلاعاتی در زمینه‌ی فیزیک اتمی و علم سطوح در اختیار شما قرار می‌دهد. این مرکز در سال۱۹۹۷ تأسیس شده است و تحقیقاتی را در زمینه‌های زیر انجام داده است: ۱- خـصــــوصیات سطوح جامد درمقیاس‌های اتمی. ۲- جــذب ســطحی و رشد فیلم‌هایمولکولی و لایه‌های نازک فلزی. ۳- بافت‌ها وخصوصیات ریزساختارها ۴- سرعت جذب و دفع. ۵- خاصیت‌های الکترونیکی ، مغناطیسیو شیمیایی سطوح فیلم‌های نازک. ۶- رابطه‌ی متقابل یون‌ها با ماده. ۷- آنالیز لایه‌ی نازک سیال. این مرکز برنامه‌های آموزشی را در زمینه‌ی فیزیک برای علاقه‌‌مندان طراحی کرده و مقالات و کتاب‌هایی را منتشر نموده است.