این سایت شما را با مکانیک سیالات و مهندسی جریان سیال آشنا می‌سازد. این سایت اطلاعاتی درباره‌ی مراکز هوانوردی ، ستاره‌شناسی ، مرکز مهندسی مکانیک ،مهندسی هوافضای دانشگاه‌های مختلف در اختیار شما می‌گذارد. از طریق این سایت دانشجویان می‌توانند با محاسبات مربوط به سیالات تراکم پذیر و ... آشنا شوند و از تصاویر مربوط به جریان سیالات دیدن نمایند. شما می‌توانید اطلاعاتی در مورد بخش آموزشی این مرکز به دست آورید. این سایت شما را به سایت‌های مفیدی در این زمینه متصل می‌کند.