این سایت اطلاعاتی درباره‌ی کویل‌های Tesla در اختیار شما قرار می‌دهد. کویل‌ها وسایلی‌هستندکه‌قوس‌های الکتریکی تولید کرده‌و‌دارای تجهیزات عجیبی می‌باشند ، این وسایل جریان الکتریسیته را به هوا شلیک می‌کنند. الکتریسیته چیزی است که ما به‌ندرت آن را مشاهده می‌کنیم اما در این دستگاه ، الکتریسیته داخل سیم‌های الکتریکی محبوس می‌شود و شما قادر به مشاهده الکتریسیته می‌شوید. این سایت هشدار داده است که هیچ‌وقت چنین آزمایشی را در خانه انجام ندهید. از طریق این سایت می‌توانید با آزمایشات انجام شده در این زمینه آشنا شده و اطلاعاتی در این باره به دست آورید.