این سایت جلوه‌ی ویژه‌ای از علم آمار را به شما معرفی می‌کند بیشترین کار بران این سایت در زمینه‌ی ورزش فعالیت می‌کنند. شما می‌توانید توسط موتور جستجوگر این سایت موضوعات ریاضی مورد نیاز خود را جستجو کنید. از طریق این سایت می‌توانید توضیحاتی راجع به آنالیز Boyesian ، رگراسیون Binomal ، معادلات کالیبراسیون ، مدل‌های مختلط ، درجات آزادی ، کاهش دیمانسیون ،ضریب کاپا ، پاسخ‌های منفرد و ... به دست آورید. این سایت مطالب مورد نیاز شما را در زمینه‌ی ریاضیات در اختیارتان می‌گذارد.