نخستین رویكرد تشكیل مؤسسه خیریه امدادی در ایران تحت حمایت دولت در سال 1301ش/ 1923 میلادی صورت گرفت. در این سال به كوشش دكتر امیر اعلم اقداماتی برای تأسیس شیر و خورشید سرخ با حمایت دولت صورت گرفت، اگر چه فشار بین‌المللی نیز بویژه از سوی صلیب سرخ جهانی در این زمینه بی‌تأثیر نبوده است، چرا كه دولت ایران از زمان پذیرش كنوانسیون 1864 ژنو، عملاً‌ هیچ كاری در این باره صورت نداده بود .