شرکت ترمز ماشین تولید کننده انواع کلاج و ترمزهای با حساسیت بالاست.