این شرکت خدماتی در زمینه کامپیوتر و شبکه ارائه می دهد. این شرکت نماینده انحصاری شرکت MCL ثمر فرانسه است.