این سایت متعلق به شرکت زامیاد است که عضو گروه خودرو سازی سایپا است و دراین سایت میتوانید از فعالیتهاو محصولات این شرکت مطلع شوید.