این سایت متعلق به سازمانی است که از گروهی متخصص در زمینه‌ی حسابداری و سرمایه‌گذاری تشکیل شده است. این افراد مطالعاتی را در زمینه‌ی ارزیابی فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های مختلف انجام می‌دهند تا از این طریق بتوانند عملکرد کلی شرکت مزبور را ارتقاء بخشند. این سایت شما را با زمینه‌ی فعالیت این سازمان آشنا کرده و می‌توانید به کتاب‌ها و گزارش‌های ارائه شده در این مورد دسترسی پیدا کرده و از برنامه‌های آموزشی این مرکز بهره‌مند گشته و با عضویت در این مرکز می توانید از خدمات گسترده‌ی این سازمان استفاده کنید.