این سایت اطلاعاتی در خصوص منابع معتبر کالج‌ها و دانشجویان ارائه می‌نماید و امکان جستجو در بیش از ۶۰۰۰ هزار مدرسه و دانشگاه را برای کاربران میسر می‌سازد.