این سایت مربوط به برنامه‌ی پذیرش دانشگاه‌های امریکا می‌باشد که به کاربران امکان جستجو در دانشگاه‌ها و ورود به بهترین دانشگاه‌های امریکا با بهترین شرایط ممکن را میسر می‌سازد. در این سایت کاربر پس از پر نمودن فرم ارزش‌یابی امکان دسترسی رایگان به صفحات اطلاعاتی دانشگاه‌ها و کالج‌های امریکا را خواهد داشت.