این سایت در مورد دنیای عکاسی در وب اطلاعاتی ارائه می‌دهد. آگاهی از نمایشگاه‌های ویژه‌ ، امکان بازدید از محصولات و فنون عملی از قسمت‌هایی است که در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. خرید از فتوشاپ ، اخبار ، فهرست ، عروسی‌ها ،مراسم ویژه ، چت و میزگرد از خدمات این سایت محسوب می‌گردد.