این سایت به عکاسی و گردهمایی‌هایی با عنوان عکاسی یا مربوط به عکس و عکاسی اختصاص دارد. محیط‌های علمی‌ ، سمینارها ، کارگاه‌ها ، توصیه‌ی پذیرش ، آگهی‌های طبقه بندی شده ، مغازه دانشجویان ، بازدید از دانشکده‌ی ما ،گالری و اتحادیه‌ی دانشجویان از بخش‌های مختلف این سایت می‌باشد.