این سایت به عکس و عکاسی اختصاص دارد. معرفی دوربین‌های جدید و اخبار صنعت و میزگرد بحث از کارهای مهم این سایت می‌باشد ، انتخاب عکس هفته از دیگر خدمات این سایت است. انجمن ، گالری‌ ، یادگیری‌ ، تجهیزات‌ ، مسافرت و خرید از خدمات این سایت محسوب می‌گردد.