این سایت به موضوع اپرا اختصاص دارد و اطلاعاتی در‌باره‌ی اجرا‌کنندگان و آهنگ‌سازان و اپراها و خانه‌های اپرا در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد.