این سایت در مورد انجمن‌های محلی موسیقی در امریکا و کانادا به علاقه‌مندان اطلاعات ارائه می‌دهد. هدف این سایت تشکیل انجمن‌های محلی موسیقی دانان و مشارکت بین آنها می‌باشد. اطلاعات در مورد انجمن‌های محلی امریکایی و کانادایی به تفکیک ایالات و شهر ، ارتباطات بین موسیقی‌دانان محلی ،کمک به موسیقی‌دانان و تشکیل انجمن‌های محلی موسیقی از خدمات این سایت است.