این شبکه ، سایتی است که به مدهای روز و شخصیت‌های برجسته در این زمینهمی‌پردازد. روزانه بیش از ۱۰ داستان و ۵۰ تصویر در این سایت دیده می‌شود که درآرشیو آن ذخیره می‌گردد این سایت اکنون دارای ۱۰۰۰۰ داستان و ۱۵۰ هزار عکس می‌باشد.