مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی دانشگاه سیدنی این مرکز به تحقیق در مورد فعالیت‌های دانشجویان و داوطلبان علاقه‌مند در دانشگاه حرفه‌ای سیدنی می‌پردازد. بررسی و گزارش از آخرین تحقیقات انجام شده توسط آزمایشگاه‌های تخصصی این دانشگاه ، گزارش از گردهمایی‌های صورت گرفته و اعلام نتایج آنها ، ‌ امکان پذیرش افراد علاقه‌مند و فعال در این دانشگاه ،آشنایی دانشجویان فعال و واجد شرایط با این دانشگاه و همکاری با آنها از فعالیت‌های این مرکز می‌باشند.