این سایت اطلاعاتی درباره‌ی پدیده‌های طبیعی آتشفشان ، زلزله ،رانش زمین در اختیار شما قرار می‌دهد. در این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی دینامیک‌بودن پوسته‌ی زمین به‌دست آورید و فعالیت‌های تحقیقاتی این سازمان را مشاهده نموده و درباره‌ی پروژه‌ی مربوط به چرخه‌ی کربن ، شرایط آب و هوایی و سطح آب دریاها و اطلاعاتی به‌دست آورید. شما می‌توانید از موتور جستجوگر این سایت برای به دست آوردن اطلاعات موردنظر خود استفاده کنید.