هدف پروژه freegis ارتقاء بخشیدن به وضعیت سیستم‌های اطلاعاتی جغرافیایی (GIS) می‌باشد. GIS سیستم‌های اطلاعاتی هستند که به وسیله‌ی اطلاعات جغرافیایی فضایی تغذیه می‌شوند. هدف این سازمان گسترش نرم‌افزارهای GIS و توزیع اطلاعات در این زمینه‌ می‌باشد. شما از طریق این سایت می‌توانید درباره‌ی سایر پروژه‌های این سایت اطلاعاتی سبک نموده و از ۶۰ نرم‌افزار ثبت شده در این سایت استفاده کنید.