ایــن سـایــت مـربـوط بــه شـرکـتER Mapper می‌باشد که این شرکت نرم‌افزارهای مفیدی در زمینه‌ی تطابق رنگ‌ها ECW و Orthorectification ارائه می‌دهد. سرعت پروسس‌های این شرکت در مورد اطلاعات جغرافیایی خیلی سریع می‌باشد و سیستم‌های این شرکت قابل گسترش می‌باشند و می‌توان آنها را با سایر محصولات مورد استفاده قرار داد شما می‌توانید با دفاتر این شرکت در امریکا ، آسیا ،اروپا ، افریقا و خاورمیانه آشنا شوید.