اکنون که در سایه کبریایی خداوند با مساعدت سازمان های ذی ربط و همفکری و همدلی همکاران و مدیران بخش های مختلف صنعت – تجارت و .... سایت اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن خرم آباد تهیه و تدوین گردید . امید می رود این مجموعه همواره راهنمای سرمایه گذاران و راهگشای توسعه بیشتر استان لرستان باشد.