سیستم ضد بلوکه ترمز اتومبیل، کیسه هوا، سیستم کاهش مصرف سوخت اتومبیل