تنها با یک تماس تلفنی یا مراجعه به سایت ما، مورد ملکی خود را بیابید یا بسپارید. <br /> شرکت شاپرک پارسیان، خراسان، تلفن: 0511 8454500