آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پذیرش با تسلیم اسناد در برابر پرداخت


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
پذیرش با تسلیم اسناد در برابر پرداخت

واژه انگلیسی
Acceptance with Documents Against Payment

توضیحات
یکی از انواع وصول است. خریدار به هنگام ارائهٔ اسناد باید برات ارزی با سررسید مورد توافق را بپذیرد. لکن اسناد را زمانی در اختیار می‌گذارد که وی وجه برات را بپردازد. نشانهٔ اختصاری این اصطلاح Acceptance D/P است