آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مقاوم به اسید


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
مقاوم به اسید

واژه انگلیسی
Acid fast

توضیحات
۱. باکتری‌هائی هستند که با اسیدهای معدنی بسهولت بی‌رنگ نمی‌شوند؛ مثل ، باکتری‌های عامل سل و جزام ۲. مقاوم در مقابل خاصیت رنگ‌بَری اسیدها؛ دارای لکه‌هائی که با اسید زایل نمی‌شود.