آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تعادل اسید و باز


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
تعادل اسید و باز

واژه انگلیسی
Acid base balance

توضیحات
‌‌اسید یک مادهٔ شیمیائی است که می‌تواند یون هیدروژن از دست دهد ، در حالی که باز یا قلیا ، یک مادهٔ شیمیائی است که می‌تواند یون هیدروژن را بپذیرد. برای این که pH (غلظت یون هیدروژن) مایعات برون یاخته‌ای طبیعی بماند ، بین اسیدها و بازها باید تعادلی برقرار باشد. این تعادل ، تعادل اسید و باز نام دارد و اشاره است به غلظت یون هیدروژن در مایعات بدن. وقشی غلظت یون هیدروژن بالا باشد ، مایعات اسیدی بوده و حالت اسیدوز در بدن ایجاد می گردد. وقتی غلظت یون هیدروژن پائین باشد ، مایعات قلیائی بوده و حالت آلکالوز یا قلیاخونی در بدن ایجاد می‌شود. از آنجا که واکنش‌های شیمیائی در بدن تحت تأثیر غلظت یون هیدروژن است ، باید در بدن تعادل دقیقی بین اسید و باز وجود داشته باشد. pH طبیعی مایعات خارجی سلولی بدن ۷/۴ است و از ۷/۳۵ تا ۷/۴۵ تغئیر می‌کند. زندگی خارج از pH هفت تا ۷/۸ غیر ممکن است. see pH