آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اسید استواستیک ، اسید استون منوکربوکسیلیک ، اسید دی استیک


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
اسید استواستیک ، اسید استون منوکربوکسیلیک ، اسید دی استیک

واژه انگلیسی
Acetoacetic acid

توضیحات
اسیدی است ستنی ، بی‌رنگ ، بسیار قوی و ناپایدار. محلول آبی این اسید با کلرور آهن سه ظرفیتی بنفش می‌شود. این اسید از اکسایش (اکسید اسیون) چربیها در بدن ایجاد می‌شود و یکی از سه جسم کیتونی مشهور است که در بیماری اسیدوز در انسان یا کیتوسیس در نشخوارکنندگان مقدارش در خون بالا می‌رودواز طریق ادرار دفع می‌گردد. زیادی این اسید در خون ممکن است موجب اغماء شود. CH۳COCH۲COOH