آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تخمیر استیکی


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
تخمیر استیکی

واژه انگلیسی
Acetic fermentatation

توضیحات
واکنشهائی که طی آنها اسیداستیک در یک محلول رقیق از الکل اتیلیک در اثر تخمیرات با کتریائی حاصل می‌شود. برای مثال ، تشکیل سرکه از آب سیب (شربت سیب) یا انگور.