آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اسیدا استیک ، اسید سرکه ، اسید پیرولیگنئوس


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
اسیدا استیک ، اسید سرکه ، اسید پیرولیگنئوس

واژه انگلیسی
Acetic acid

توضیحات
یکی از اسیدهای چرب فرار که در شکمبهٔ نشخوارکنندگان توسط باکتری ها تولید می‌شود. این اسید عاملی مهم در طعم بسیاری از فرآورده های لبنی است. CH۳COOH