آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دستگاه سنجش جذب نور


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
دستگاه سنجش جذب نور

واژه انگلیسی
Absorption meter

توضیحات
با این دستگاه می‌توان معیار کمّی یک مادّهٔ رنگی در یک محلول را اندازه گیری کرد. بسیاری از موادّ؛ مثل ، مواد معدنی ، ویتامین‌ها و اسیدهای آمینه با یک معرف خاص واکنش کرده و یک ترکیب پیچیدهٔ رنگی ایجاد می‌کنند. از آنجا که رنگ ایجاد شده در تناسب با مقدار ماده موجود است ، مقدار آن را می‌توان با این دستگاه اندازه گیری کرد.‌