آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جذب


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
جذب

واژه انگلیسی
Absorption

توضیحات
۱. عمل جذب مواد غذائی از لولهٔ گوارش؛ جذب یا عبور مواد غذائی هضم شده یا دیگر موادّ از طریق لولهٔ گوارش یا از بافت به داخل خون ، لنف و سلول‌ها. ۲. ‌مراحلی که توسط آنها آب جذب زمین یا خاک می‌شود. این مراحل عبارتند از: بخار آب جوّ ، جذب هیگروسکوپی ، خیس کردن ، فیلترشدن ، جاری شدن بر اثرثقل به داخل سورخ‌ها. ۳. در رادیولوژی ، جذب انرژی توسط ماده‌ای که به آن اشعه می‌تابد.