آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خوگرفتن ، سازگارشدن ، عادت کردن ، عادت کردن به شرایط محیطی جدید


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
خوگرفتن ، سازگارشدن ، عادت کردن ، عادت کردن به شرایط محیطی جدید

واژه انگلیسی
Acclimation

توضیحات
یک سلسله اعمال پیچیده‌ای که ضمن آن موجود زنده به آب و هوا یا دیگر شرایط محیطی عادت پیدا می‌کند. این پدیده تغئیراتی است که در حیوان به منظور جبران یا سازگاری با شرایط جدید به وجود می‌آید.