آفتاب

واژه نامه های آفتاب

عامل غذایی ضمیمه ، ماده غذایی کم نیاز


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
عامل غذایی ضمیمه ، ماده غذایی کم نیاز

واژه انگلیسی
Accessory food factor

توضیحات
معمولاً به ویتامین‌ها و مواد معدنی کم نیاز اطلاق می‌شود. این موادّ علی رغم نیاز بدن به میزان بسیار جزئی به آنها ، نقشهای حیاتی در بدن دارند که کمبود هریک از آنها ممکن است سبب بروز یک یا چند بیماری یا عارضه گردد. Accessory factor