آفتاب

واژه نامه های آفتاب

قابلیت پذیرش


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
قابلیت پذیرش

واژه انگلیسی
Acceptability

توضیحات
سهولت انتخاب و خوردن یک گیاه علوفه‌ای توسط حیوان. گاهی اوقات این اصطلاح بجای خوشخوراکی یا مصرف اختیاری استعمال می‌شود و غلط نیست. Seepalatability