آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آزمون نفوذ گلوله


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
آزمون نفوذ گلوله

واژه انگلیسی
Kelly ball test, ball test

توضیحات
آزمونی که در آن از وسیله‌‌‌ای تشکیل‌‌‌شده از یک سنبهٔ فلزی (با نوک نیم‌‌‌کره‌‌‌ای) استفاده می‌‌‌کنند که تنگ‌‌‌هائی از بغل راهنمای آن هستند؛ قوام بتن تازه را ، بر اساس عمق نفوذ سنبه ، وقتی فرو می‌‌‌افتد ، نشان می‌‌‌دهد.