آفتاب

واژه نامه های آفتاب

برج قلعه


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
برج قلعه

واژه انگلیسی
Keep, donjon

توضیحات
قلعۀ کار قرون وسطائی ، معمولاً به‌‌‌شکل برجی عظیم و محلی برای سکونت ، به‌‌‌ویپه در دوران محاصره.