آفتاب

واژه نامه های آفتاب

وزن کوبیدۀ خشک


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
وزن کوبیدۀ خشک

واژه انگلیسی
Dry-rodded weight

توضیحات
وزن واحد حجم شن و ماسه ، وقتی به‌حالت خشک ، تحت شرایط استاندارد ، متراکم شود.