آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نویز آئرودینامیکی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
نویز آئرودینامیکی

واژه انگلیسی
Aerodynamic noise

توضیحات
صدای ناشی از جریان هوا ، غالباً در سیستم تهویه ، مطبوع و هنگامی ایجاد می‌شود که جریان هوا به مانع ، سطوح زبر ، و یا لبه‌های پخ برخورد کند.