آفتاب

واژه نامه های آفتاب

متمم قرارداد


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
متمم قرارداد

واژه انگلیسی
Addendum

توضیحات
سند مکتوب یا ترسیمی که پیش از اجرای قرارداد تهیه می‌شود و در آن اسناد مناقصه ، شامل نقشه‌ها و مشخصات فنی ، یا اضافه‌کردن یا حذف کزدن توضیح دادن یا تصحیح کردن ، تغییر پیدا می‌کند یا تفسیر می‌شوند وقتی قرارداد ساختمان به اجرا می‌آ‌ید این سند نیز بخشی از اسناد قرارداد محسوب می‌شود.