آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تغییر کاربری


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
تغییر کاربری

واژه انگلیسی
Adaptive use

توضیحات
تغییر همه جانبه ، با بازسازی و یا نوسازی سازه یا ساختمان موجود به صورتی که هدف دیگری را تأمین کند.